Navigácia

Súkromná stredná odbroná škola

 

denné studium
 

 

Končíš základnú školu a máš záujem pokračovať v štúdiu? Príď medzi nás. Ponúkame:

 

počet žiakov v triede priemerne 25 – učiteľ má možnosť venovať sa žiakom vo väčšej miere (vysvetlenie učiva, častejšie preskúšavanie učiva a pod.),
delenie žiakov na skupiny – individuálny prístup k žiakom a tým hodnotnejšia príprava na maturitnú skúšku,
prístup k študijným materiálom na www stránke školy, čo umožňuje dopĺňať si učebné materiály,
kopírovací stroj k dispozícii žiakom,
konzultačné hodiny pre žiakov, ktorí potrebujú znova vysvetliť alebo doplniť učivo - po dohode s vyučujúcim, pomoc pri príprave na predmetové súťaže a olympiády,
odborné exkurzie do výrobných podnikov, úradov štátnej správy a vybraných peňažných ústavov,
odborné praxe v administratíve výrobných podnikov a peňažných ústavoch, ktoré absolvujú žiaci v 3. a 4. ročníku,
odbornú prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
možnosť reprezentovať školu v rôznych, nielen športových súťažiach,
učíme žiakov vzájomnej tolerancii, spolupráci a uplatňovaniu celoživotných pravidiel a zručností, zohľadňujeme individualitu jednotlivca
vysoko efektívne učenie – integrované tematické vyučovanie, moderné vyučovacie metódy
wifi pripojenie na sieť,
multimediálne učebne,
možnosť pokračovať v štúdiu na našej škole a získať titul DiS. v študijnom odbore cestovný ruch,
EUROPASS dodatok k maturitnému vysvedčeniu,
certifikáty z používania účtovného softvéru, z programov JASR,
nadštandardnú spoluprácu s rodičmi žiaka.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria